Cena za znalecký posudok

Cena za znalecký posudok, teda znalečné, sa určuje podľa Vyhlášky MS SR č. 491/2004 Z.z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov. Celkové znalečné pozostáva z odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času.

Znalec a zadávateľ (okrem súdu a iného orgánu verejnej moci) sa môžu podľa Zákona č. 382/2004 Z.z. dohodnúť na zmluvnej odmene, teda cena za posudok dohodou. V prípade, že sa nedohodnú na zmluvnej odmene, patrí znalcovi tarifná odmena.

Tarifná odmena môže byť v zmysle vyhlášky hodinová, podielová alebo paušálna. Hodinová odmena je stanovená na základe času stráveného výkonom znaleckej činnosti, a to 13,28 € za každú začatú hodinu. Podielová odmena sa určuje len v prípade ohodnocovania nehnuteľností a stavieb a je stanovená ako podiel z výslednej výšky východiskovej hodnoty predmetu znaleckého úkonu. Paušálna odmena patrí znalcovi za určité činnosti presne vymedzené vo vyhláške.

V prípade znaleckého posudku v rámci odvetvia Odhad hodnoty nehnuteľností sa cena posudku určí ako súčet podielovej odmeny (stanovenej výpočtom podľa §4 vyhlášky), náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času.

V prípade znaleckého posudku v rámci odvetvia Stavebný materiál sa cena posudku určí ako súčet hodinovej odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času (posudok pre súd alebo iný orgán verejnej moci), resp. dohodou (posudok pre ostatných zadávateľov).