Zoznam legislatívnych podkladov

Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (01.07.2022)

Vyhláška MS SR č. 228/2018 Z.z. Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (01.07.2023)

Vyhláška MS SR č. 491/2004 Z.z. Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov (01.08.2018)

Vyhláška MS SR č. 492/2004 Z.z. Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o stanovení všeobecnej hodnoty majetku (01.09.2017)

Inštrukcia MS SR č. 7/2009 o organizácií a riadení znalecke, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti (25.03.2009)

Zákon č. 109/1998 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) (18.04.1998) – úplné znenie zákona z 27. apríla 1976 č. 50/1976 Zb. (01.07.2023)

Zákon č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (01.01.2019)

Vyhláška MDVaRR SR č. 162/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov (01.03.2020)