Všeobecná hodnota nehnuteľností

Pre stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti sa v zmysle Vyhlášky č. 492/2004 Z.z. používa jedna z odporúčaných metód, a to porovnávacia metóda, metóda polohovej diferenciácie a kombinovaná metóda pre stavby, resp. porovnávacia metóda, metóda polohovej diferenciácie a výnosová metóda pre pozemky. 

Zadávateľ a účel znaleckého posudku

Znalecké posudky vypracovávam pre fyzické a právnické osoby (banky, finančné inštitúcie, súkromné a verejné spoločnosti), súdy a iné orgány verejnej moci. Znalecký posudok môže byť vypracovaný pre nasledujúce účely:

 • zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností,
 • zriadenie záložného práva pre banky – hypotekárny úver,
 • majetkové vyrovnanie (vyporiadanie) BSM v rozvodovom konaní,
 • majetkové vyrovnanie (vyporiadanie) podielových spoluvlastníkov – ohodnotenie spoluvlastníckych podielov,
 • stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností (byt, nebytový priestor,  pozemok, rodinný dom) pri dedičskom konaní,
 • pre exekučné konanie,
 • stanovenie všeobecnej hodnoty vecných bremien,
 • nepeňažný vklad do obchodnej spoločnosti,
 • iný účel podľa požiadavky.

Znaleckú činnosť v rámci odvetvia Odhad hodnoty nehnuteľnosti vykonávam hlavne v regióne Košíc a blízkeho okolia, po dohode aj v ostatných regiónoch Slovenska.

Potrebné podklady

VŠEOBECNÁ HODNOTA BYTU

 • aktuálny list vlastníctva – môže byť generovaný cez katasterportal.sk,
 • kópia katastrálnej mapy pozemkov, na ktorých stojí dom, v ktorom sa nachádza byt – môže byť generovaný cez katasterportal.sk,
 • doklad o veku domu (na vyžiadanie vydáva správca domu) alebo kópia kolaudačného (užívacieho) rozhodnutia. Ak sa jedná o byt vytvorený nadstavbou alebo vstavbou, sú potrebné doklady o veku pre dom (jestvujúci) a pre byt (nadstavbu alebo vstavbu),
 • nadobúdacie doklady súčasného vlastníka bytu (napr. kúpna zmluva, darovacia zmluva, atď.),
 • pôdorys bytu – skutočné rozmery určí znalec pri obhliadke,
 • obhliadka a zameranie vykonané znalcom,
 • fotodokumentácia zhotovená znalcom.

VŠEOBECNÁ HODNOTA NEBYTOVÉHO PRIESTORU

 • aktuálny list vlastníctva – môže byť generovaný cez katasterportal.sk,
 • kópia katastrálnej mapy pozemkov, na ktorých stojí dom, v ktorom sa nachádza nebytový priestor – môže byť generovaný cez katasterportal.sk,
 • doklad o veku domu (na vyžiadanie vydáva správca domu) alebo kópia kolaudačného (užívacieho) rozhodnutia. Ak sa jedná o nebytový priestor vytvorený nadstavbou alebo vstavbou, sú potrebné doklady o veku pre dom (jestvujúci) a pre nebytový priestor (nadstavbu alebo vstavbu),
 • nadobúdacie doklady súčasného vlastníka nebytového priestoru (napr. kúpna zmluva, darovacia zmluva, atď.),
 • nájomné zmluvy na nebytový priestor alebo zoznam nájomcov
 • pôdorys nebytového priestoru – skutočné rozmery určí znalec pri obhliadke,
 • obhliadka a zameranie vykonané znalcom,
 • fotodokumentácia zhotovená znalcom.

VŠEOBECNÁ HODNOTA POZEMKU

 • aktuálny list vlastníctva – môže byť generovaný cez katasterportal.sk,
 • kópia katastrálnej mapy pozemkov alebo geometrický plán potvrdený príslušnou správou katastra nehnuteľností (červená pečiatka katastrálneho úradu),
 • iné doklady – napr. územnoplánovacia informácia, územné rozhodnutie, stavebné povolenie atď.,
 • obhliadka vykonaná znalcom,
 • fotodokumentácia zhotovená znalcom.

VŠEOBECNÁ HODNOTA RODINNÉHO DOMU

 • aktuálny list vlastníctva – môže byť generovaný cez katasterportal.sk,
 • kópia katastrálnej mapy pozemkov, na ktorých stojí rodinný dom,
 • doklad o veku rodinného domu (kolaudačné rozhodnutie, rozhodnutie o pridelení súpisného čísla, atď.),
 • projektová dokumentácia rodinného domu,
 • obhliadka a zameranie vykonané znalcom,
 • fotodokumentácia zhotovená znalcom.

VŠEOBECNÁ HODNOTA ROZOSTAVANEJ STAVBY

 • aktuálny list vlastníctva – môže byť generovaný cez katasterportal.sk,
 • geometrický plán na zameranie rozostavanosti stavby, ktorý musí byť potvrdený príslušnou správou katastra nehnuteľností (červená pečiatka katastrálneho úradu),
 • stavebné povolenie s vyznačením právoplatnosti,
 • kompletná projektová dokumentácia stavby overená v stavebnom konaní,
 • obhliadka a zameranie vykonané znalcom,
 • fotodokumentácia zhotovená znalcom.

VŠEOBECNÁ HODNOTA PREVÁDZKOVEJ BUDOVY

 • aktuálny list vlastníctva – môže byť generovaný cez katasterportal.sk,
 • kópia katastrálnej mapy pozemkov, na ktorých stojí prevádzková budova – môže byť generovaná cez katasterportal.sk,
 • doklad o veku domu alebo kópia kolaudačného (užívacieho) rozhodnutia. Ak sa jedná o priestor vytvorený nadstavbou alebo vstavbou, sú potrebné doklady o veku pre budovu (jestvujúcu) a pre priestor (nadstavbu alebo vstavbu),
 • projektová dokumentácia prevádzkovej budovy,
 • nájomné zmluvy na budovu ako celok alebo jej častí, alebo zoznam nájomcov,
 • obhliadka a zameranie vykonané znalcom,
 • fotodokumentácia zhotovená znalcom.

POŠKODENOSŤ STAVBY

 • potrebné podklady budú špecifikované pri zadaní znaleckého posudku zadávateľom, na základe konkrétnych podmienok a stavu stavby,
 • obhliadka a zameranie vykonané znalcom,
 • fotodokumentácia zhotovená znalcom.

NÁJOM POZEMKOV

 • potrebné podklady budú špecifikované pri zadaní znaleckého posudku na základe konkrétnych podmienok a stavu pozemku,
 • obhliadka a zameranie vykonané znalcom,
 • fotodokumentácia zhotovená znalcom.

VECNÉ BREMENÁ

Inžinierske siete

 • aktuálny list vlastníctva – môže byť generovaný cez katasterportal.sk,
 • kópia geometrického plánu – zameranie uloženej inžinierskej siete – potvrdený príslušnou správou katastra nehnuteľností (červená pečiatka katastrálneho úradu),
 • porealizačné zameranie predmetného vedenia inžinierskej siete,
 • projektová dokumentácia inžinierskej siete,
 • obhliadka vykonaná znalcom,
 • fotodokumentácia zhotovená znalcom.

Právo prechodu/prejazdu cez pozemok

 • aktuálny list vlastníctva – môže byť generovaný cez katasterportal.sk,
 • kópia katastrálnej mapy pozemkov alebo geometrický plán potvrdený príslušnou správou katastra nehnuteľností (červená pečiatka katastrálneho úradu),
 • iné doklady – napr. územnoplánovacia informácia, územné rozhodnutie, stavebné povolenie atď.,
 • kópia geometrického plánu – zameranie časti parcely, ktorej sa právo prechodu/prejazdu týka,
 • obhliadka vykonaná znalcom,
 • fotodokumentácia zhotovená znalcom.

Právo doživotného užívania/obývania nehnuteľností a príslušenstva

 • potrebné podklady budú špecifikované pri zadaní znaleckého posudku na základe konkrétnych podmienok a stavu vecného bremena,
 • obhliadka vykonaná znalcom,
 • fotodokumentácia zhotovená znalcom.