Ing. Matej Špak, PhD. mult.

Od roku 2016 vykonávam znaleckú činnosť v odbore stavebníctvo v rámci Znaleckého ústavu Technickej univerzity v Košiciach. Na Stavebnej fakulte sa oblasti znalectva venujem aj akademicky v rámci predmetu Súdne inžinierstvo.

Od roku 2018 vykonávam znaleckú činnosť aj ako samostatný znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky pod evidenčným číslom znalca 915422, a to v odbore Stavebníctvo, v odvetviach Odhad hodnoty nehnuteľností a Stavebný materiál.

Viac ako 15-ročná prax v stavebníctve, v rámci ktorej som vykonával činnosť technológa, ako aj výskumnú a vývojovú činnosť, mi zabezpečuje potrebnú odbornosť v oblasti stavebných materiálov. 

Pre výkon znaleckej činnosti som poistený na zodpovednosť za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s vykonávaním činnosti, v poisťovni Allianz – Slovenská poisťovňa a.s., s krytím jednej poistnej udalosti do 50 000 €.

IDENTIFIKAČNÉ ZNAKY

Úradná pečiatka

Preukaz