Informácia o spracúvaní Vašich osobných údajov prostredníctvom kontaktného formuláru

Označenie prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom osobných údajov je Ing. Matej Špak, PhD., znalec v odbore stavebníctvo, zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky s evidenčným číslom znalca 915422, so sídlom Němcovej 35/2, 040 01 Košice, IČO: 51 637 537,  (ďalej len „znalec“).

Spracúvané osobné údaje

Znalec spracúva o Vás Vaše osobné údaje, ktoré mu poskytnete v rámci kontaktovania znalca cez kontaktný formulár umiestnený na webovej stránke www.znalec-ke.sk (napr. meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa a pod.).

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov získaných prostredníctvom kontaktného formuláru je komunikácia medzi znalcom zákazníkom/zadávateľom, resp. potenciálnym zadávateľom, ktorý prejavil záujem o služby zo strany znalca.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR – predzmluvné vzťahy (komunikácia za účelom prípadného poskytnutia služieb na základe zadania dotknutej osoby – vypracovanie znaleckého posudku alebo iného znaleckého úkonu) a zároveň článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR – plnenie zákonnej povinnosti a článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – oprávnený záujem znalca.

Príjemcovia osobných údajov

Príjemcami osobných údajov získavaných prostredníctvom kontaktného formuláru môžu byť nasledovné osoby:

    • Matej Špak – znalec, ďalší znalci spolupracujúci so znalcom a/alebo iné poverené osoby zo strany znalca;
    • Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v prípade dohľadu a/alebo konania o inom správnom delikte;
    • orgány činné v trestnom konaní, súdy a iné orgány verejnej moci v prípade, ak na to bude zákonný dôvod.

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje budú uchovávané:

    • počas doby komunikácie medzi Vami a znalcom, najdlhšie však po dobu, ktorú znalcovi určujú osobitné právne predpisy, resp. po dobu trvania zákonných povinností znalca vyplývajúcich z týchto predpisov (napr. zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch, predpisy Ministerstva spravodlivosti SR ) a/alebo
    • minimálne po dobu, kedy je voči znalcovi možné uplatniť konanie o inom správnom delikte a/alebo vykonať dohľad v zmysle zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.

V prípade, ak sa so znalcom nedohodnete na spolupráci, znalec Vás nebude ďalej kontaktovať a ani nebude Vaše osobné údaje poskytovať tretím subjektom, aby Vás oslovovali s marketingovými ponukami alebo ponukami právnych služieb. Znalec je v tomto ohľade zo zákona viazaný mlčanlivosťou a bude Vaše osobné údaje následne uchovávať výlučne pre účely plnenia svojich zákonných povinností bez ich poskytovania akýmkoľvek tretím osobám.

Práva súvisiace so spracúvaním osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo požadovať prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov, obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.

Ak sa ako dotknutá osoba domnievate, že ste priamo dotknutý/á na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo inými príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, máte právo podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania.

Nevyhnutnosť spracúvania osobných údajov

Pokiaľ chcete znalca kontaktovať prostredníctvom kontaktného formuláru umiestneného na webovej stránke znalca a chcete, aby následne znalec na Váš dopyt reagoval, či už telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu, musíte znalcovi spolu s Vašou požiadavkou poskytnúť aj potrebné osobné údaje. V prípade, ak znalcovi Vaše osobné údaje neposkytnete, nemôže Vás následne kontaktovať.

Možnosti kontaktovania znalca

Znalca je možné kontaktovať ohľadom spracúvania osobných údajov a využiť práva uvedené vyššie prostredníctvom písomného listu doručeného na adresu sídla znalca: Němcovej 35/2, 040 01 Košice alebo zaslaním e-mailu na adresu znalec@znalec-ke.sk

V Košiciach, dňa 25.05.2018