Stav a vlastnosti stavebných materiálov

Pre správnu funkciu stavebných konštrukcií je nevyhnutné použitie vhodných stavebných materiálov, zabudovaných predpísaným spôsobom. V prípade poklesu alebo straty úžitkových vlastností konštrukcií je potrebné stanoviť vlastnosti stavebných materiálov.

Zadávateľ a účel znaleckého posudku

Znalecké posudky vypracovávam pre fyzické a právnické osoby, súdy a iné orgány verejnej moci. Znalecký posudok môže byť vypracovaný pre nasledujúce účely:

  • posúdenie stavu konštrukcií v prípade reklamácie dodaného materiálu (nie konštrukcie alebo stavby) a/alebo jeho použitia – spracovania,
  • posúdenie stavu konštrukcií pred predajom, resp. kúpou nehnuteľnosti, z hľadiska kvality a stavu materiálov,
  • posúdenie stavu konštrukcií pred plánovanou rekonštrukciou, sanáciou alebo obnovou objektu, z hľadiska kvality a stavu materiálov,
  • kategorizácia vybraných stavebných materiálov v zmysle Metodického pokynu č. 27/2022 Ministerstva dopravy a výstavby SR
  • iný účel podľa požiadavky.

Znaleckú činnosť v rámci odvetvia Stavebný materiál vykonávam hlavne v rámci Košického a Prešovského kraja, po dohode aj v ostatných oblastiach Slovenska.

Potrebné podklady

  • potrebné podklady budú špecifikované pri zadaní znaleckého posudku zadávateľom, na základe konkrétnych podmienok a stavu posudzovaného stavebného materiálu a konštrukcie, resp. objektu,
  • obhliadka a meranie vykonané znalcom,
  • fotodokumentácia zhotovená znalcom.