Vyhláška MS SR č. 228/2018 Z.z. a Vyhláška MS SR č. 491/2004 Z.z.

Od 1.8.2018 platí nové znenie Vyhlášky MS SR č. 491/2004 Z.z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov a Vyhláška MS SR č. 490/2004 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola Read more…

Začiatok činnosti

Po úspešnom absolvovaní špecializovaného štúdia, odborného minima a odbornej skúšky začínam vykonávať znaleckú činnosť ako znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. Nadväzujem tak na doterajšiu znaleckú činnosť vykonávanú v rámci Znaleckého ústavu na Technickej univerzite v Košiciach.